RODO – Formularz informacyjny

FORMULARZ INFORMACYJNY -DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH-

Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:

FIRMA HANDLOWA LOTAR 1 SP.J. JAROSŁAW WÓJCIK, MAŁGORZATA WÓJCIK
Ul. Rydlówka 20, 303-363 NIP: 6782725908, REGON: 357029122

 • Wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: biurokrakow@ltr1.pl

 

 • Udostępnione przez Państwa dane osobowe:
  – przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 (tzw. RODO);
  – przetwarzane są w celu:
  ^ przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
  ^ realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;
  ^ działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych – przez czas trwania umowy;
  ^ spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;
  ^ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;
  – są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.

 

 •  Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 • W zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:
  ^ żądania od ADO dostępu do nich;
  ^ sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  ^ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  ^ przenoszenia danych;

 

 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
 • W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/)

PW – z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dziennik Urzędowy UE L 119/87 z 4.5.2016)